هوشمند سازی جایگاه سوخت حرا آباده.

تیم فرزین توانش مهرساد پس از سال ها تلاش بی وقفه موفق به نصب سیستم هوشمند سازی در جایگاه CNG حرای آباده شد.

از نصب تا تکمیل سیستم ۱۰ روز کاری

1398-01-15