صفحه اصلی / سوالات متداول

۱- شرکت فرزین توانش مهرساد چه فعالیتی انجام می دهد ؟
مجری طرح هوشمند سازی جایگاه های سوخت در ایران می باشد .
2-هزینه هوشمند سازی برای هر جایگاه چه میزان برآورد شده است ؟
هزینه های با توجه به بررسی جایگاه برآورد می شود .