1 - آیا استفاده از سیستم هوشمند سازی جایگاه هایCNG برای شهروندان آسان است ؟
2 - از نظر شما بهترین بخش سیستم هوشمند سازی جایگاه های CNG کدام بخش می باشد ؟